Welkom bij ExpertFolio. Deze website is eigendom van ExpertFolio BV in Nederland. ExpertFolio BV is geregistreerd in Nederland en gevestigd aan de Gondel 1, 1186 MJ Amstelveen. U kunt contact opnemen met ExpertFolio door een e-mail te sturen naar info@expertfolio.nl.

Ingangsdatum van deze Gebruiksvoorwaarden: 13 mei 2020

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing indien u gebruik maakt van www.expertfolio.nl. Lees deze Gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van onze site, omdat deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze website.

Gebruiksvoorwaarden voor www.expertfolio.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op www.expertfolio.nl (ExpertFolio) en niet op andere Expertcollege websites of websites van derden waarnaar de ExpertFolio website kan verwijzen.
ExpertFolio behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te herzien, met inachtneming van uw wettelijke rechten. Als ExpertFolio de Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zullen gebruikers hierop worden geattendeerd door het plaatsen van de gewijzigde versie met een bijgewerkte ingangsdatum op de ExpertFolio website. Door de ExpertFolio website te gebruiken, gaat u akkoord met de op dat moment geldende versie van de Gebruiksvoorwaarden en bent u daaraan gebonden. Als u niet akkoord gaat met deze Algemene voorwaarden van de ExpertFolio website verzoeken wij u geen gebruik te maken van de ExpertFolio website.

Disclaimers

ExpertFolio zal alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de informatie en content op de ExpertFolio website juist, volledig en up-to-date beschikbaar is en geen rechten van derden schendt. ExpertFolio kan dit echter niet garanderen. De ExpertFolio website, de inhoud en informatie wordt beschikbaar gesteld op “as is” en “beschikbaarheid” basis.

Gebruik van de website

U gaat ermee akkoord:

  • informatie op de ExpertFolio website of op een van ExpertFolio’s servers niet te verstoren of te onderscheppen;
  • zich te houden aan alle toepasselijke nationale en internationale wetten, regels en voorschriften;
  • de ExpertFolio website niet te gebruiken als u niet minstens 18 jaar oud bent;
  • door geen enkele andere persoon uw account te laten gebruiken (indien u zich niet hieraan houdt bent u volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de ExpertFolio website door de betreffende personen en erkent u verder dat een dergelijk gebruik niet is toegestaan en dat in strijd wordt gehandeld met deze Gebruiksvoorwaarden).

Beschikbaarheid

ExpertFolio tracht de ExpertFolio website 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen. Wij kunnen dit echter niet garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die optreedt als gevolg van niet-beschikbaarheid.

ExpertFolio behoudt zich het recht voor om uw account af te sluiten of te verwijderen zonder aankondiging, in het geval van uw niet-naleving van deze Algemene voorwaarden of het privacy beleid.

ExpertFolio behoudt zich tevens het recht voor de ExpertFolio website en/of deze Algemene voorwaarden op te schorten of te beëindigen met in achtneming van een redelijke kennisgevingstermijn, zonder opgave van redenen.
De bepalingen onder de volgende kopjes in deze Algemene voorwaarden blijven van kracht na beëindiging van uw toegang tot de ExpertFolio website: disclaimers, intellectuele eigendom, het uploaden van content op onze site, privacy en veiligheid, beperking van aansprakelijkheid, toepasselijk recht.

Intellectuele Eigendomsrechten

De informatie, inhoud en afbeeldingen gepubliceerd op de Expertfolio Website (de “informatie”) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan ExpertFolio. Wij verlenen u toestemming om de informatie te gebruiken, op de volgende condities:

  • dat de bovenstaande erkenning van copyright staat op alle kopieën;
  • het gebruik van de informatie is beperkt tot informatief, niet-commercieel en/of persoonlijk gebruik;
  • en de informatie wordt op generlei wijze aangepast.

Voor alle andere vormen van gebruik van informatie of een van ExpertFolio’s handelsmerken of handelsnamen is ExpertFolio’s voorafgaande schriftelijke toestemming vereist. ExpertFolio is niet verantwoordelijk voor de inhoud die door derden beschikbaar wordt gesteld en het verspreiden van dergelijk materiaal zonder toestemming van de eigenaar van het copyright is verboden. Tenzij toegestaan op basis van het hiervoor genoemde, wordt geen enkel licentie of recht, expliciet of impliciet, verleend aan enig persoon onder enig patent, handelsmerk, auteursrecht, databankrecht of andere eigendomsrechten van, of in licentie gegeven aan, ExpertFolio.

Uploaden van content naar de ExpertFolio servers

Voor Echo module:

Alle inhoud die u uploadt naar de ExpertFolio servers zal als niet-vertrouwelijk en vrij van rechten van derden worden beschouwd. U behoudt al uw eigendomsrechten wat betreft de inhoud, maar u bent verplicht om ons en andere gebruikers van de ExpertFolio website een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en in sub-licentie te geven licentie te verschaffen, om de betreffende inhoud te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te verspreiden en afgeleide producten te realiseren. Wij behouden ons het recht voor om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat geüploade inhoud door u naar de ExpertFolio server een schending van hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy vormt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor of aansprakelijk jegens een derde partij voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige inhoud geplaatst door u of een andere gebruiker van de ExpertFolio website. Wij behouden ons voorts het recht voor om inhoud die u uploadt naar de ExpertFolio server te verwijderen, vooral als we van mening zijn dat dergelijke inhoud tot letsel of juridische aansprakelijkheid kan leiden aan/bij ExpertFolio of aan/bij derden.

Alle inhoud die u uploadt naar de website dient volledig te zijn ontdaan van patiëntengegevens, of enige andere informatie waarmee de inhoud herleidbaar is naar een individuele patiënt. Het is wettelijk toegestaan deze volledig geanonimiseerde inhoud te verstrekken aan derden, zonder vooraf hiervoor toestemming te hebben gevraagd aan de betrokken patiënt, aangezien zij, zoals in deze situatie, gebruikt worden voor onderwijs en/of wetenschappelijke doeleinden. Juridische verantwoordelijkheid voor het anonimiseren en vervolgens uploaden van inhoud afkomstig van patiënten ligt volledig en enkel bij de gebruiker van ExpertFolio. Indien inhoud met herleidbare patiëntgegevens wordt geüpload naar de servers van ExpertFolio zal deze zonder tegenbericht worden verwijderd van de server.

Voor EPA-Portfolio:

De inhoud die wordt geüpload naar het EPA-portfolio behoort uitsluitend toe aan de gebruiker die dit uploadt. ExpertFolio behoudt ons het recht voor om uw identiteit bekend te maken aan een derde partij die beweert dat de door u geüploade inhoud op de ExpertFolio server een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy. ExpertFolio is niet verantwoordelijk of aansprakelijk tegenover een derde partij voor de inhoud of de juistheid van de door u of een andere gebruiker van de ExpertFolio website geplaatste content. Wij behouden ons verder het recht voor om content die u naar de ExpertFolio server uploadt te verwijderen, met name indien wij van mening zijn dat deze content kan leiden tot schade of juridische aansprakelijkheid jegens/bij ExpertFolio of jegens/bij derden.

Alle inhoud die u naar de website uploadt, moet volledig vrij zijn van patiëntgegevens of andere informatie die de inhoud traceerbaar maakt naar een individuele patiënt. Het is wettelijk toegestaan om volledig anonieme content aan derden te verstrekken zonder voorafgaande toestemming van de betreffende patiënt, aangezien deze content, zoals in deze situatie, wordt gebruikt voor educatieve en/of wetenschappelijke doeleinden. De wettelijke verantwoordelijkheid voor het anonimiseren en vervolgens uploaden van inhoud van patiënten ligt volledig en uitsluitend bij de ExpertFolio gebruiker. Indien inhoud met traceerbare patiëntgegevens wordt geüpload naar de servers van ExpertFolio, zal deze zonder voorafgaande kennisgeving van de server worden verwijderd.

Privacy en Beveiliging

ExpertFolio hecht waarde aan de bescherming van uw privacy, zoals uiteengezet in de privacyverklaring. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de ExpertFolio website afdoende is beveiligd en beschermd tegen schadelijke software of toegang door onbevoegden. Als u ervoor kiest of als onderdeel van onze veiligheidsprocedures bent voorzien van een gebruikers wachtwoord, dient u deze informatie vertrouwelijk te behandelen. U mag deze niet delen met derden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. We hebben het recht om elk gebruiker wachtwoord op elk moment uit te schakelen, of deze nu gekozen is door u of door ons is toegewezen, als naar onze mening niet is voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u ervan op de hoogte bent of vermoedt dat iemand anders dan u zelf uw gebruiker wachtwoord kent, verzoeken wij u om ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen via info@expertfolio.nl.

Voor zover toegestaan op basis van de vigerende wet- en regelgeving, is ExpertFolio niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, specifieke, incidentele of gevolgschade geleden door een persoon als gevolg van een onderschepping of onbevoegde toegang tot zijn persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens), zelfs als ExpertFolio eerder is geïnformeerd over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

Toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden en/of hun totstandkoming, het privacy beleid of de eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen, worden opgevat en behandeld in overeenstemming met Nederlands recht. Een dergelijk geschil is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Amsterdam.

Algemeen

U stemt ermee in dat deze Algemene voorwaarden de gehele overeenkomst tussen u en ExpertFolio beschrijven met betrekking tot dit onderwerp. Indien enige bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of onuitvoerbaar om welke reden dan ook, blijkt te zijn, zal deze bepaling worden geacht los te staan van de overige bepalingen van deze publicatie, waardoor de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van deze specifieke bepaling geen invloed zal hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.