PRIVACY

De privacy van onze gebruikers en data heeft bij ons de hoogste prioriteit

Patiëntgegevens

Wij verwerken bij ExpertFolio enkel volledig geanonimiseerde patiëntgegevens. Dit betekent dat bestandsmateriaal dat door de gebruiker op onze server wordt geplaatst op geen enkele manier naar de desbetreffende patiënt te herleiden is, waardoor wij hier geen uitdrukkelijke toestemming aan de patiënt voor hoeven te vragen en derhalve niet hoeven te voldoen aan de NEN7510 certificering.

Daarbij wordt het bestandsmateriaal enkel verwerkt voor onderwijsdoeleinden. Wij werken conform de door het Federatiebestuur vastgestelde richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)’ en het proefschrift ‘Rapport Big Data in de Zorg: geheimhouding en privacy’, van Neuteboom en Sijmons.

Anonimiseren bestandsmateriaal

De gebruiker van Expertfolio.nl draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het volledig anonimiseren van het bestandsmateriaal. Echter hebben wij daarnaast ook zelf procedures om ervoor te zorgen dat onze database vrij blijft van herleidbare patiëntgegevens:

  • Alle bestanden die worden geplaatst op de servers van Expertfolio krijgen een nieuwe (niet naar de originele bestandsnaam te herleiden) bestandsnaam toegewezen;
  • Bij het uploaden, kunnen aan de bestanden in onze database enkel volledig anonieme, demografische gegevens worden gekoppeld;
  • Alle bestanden die via Expertfolio.nl worden geüpload naar de server van Expertfolio, zullen door een geautomatiseerd softwarematig proces worden gecontroleerd op aanwezigheid van tekstuele gegevens die de bestanden herleidbaar maken tot een individu;
  • Al het bestandmateriaal dat wordt aangeboden ter beoordeling, zal ook door een supervisor worden beoordeeld op de aanwezigheid van patiëntengegevens. Indien de bestanden gegevens bevatten welke herleidbaar zijn tot een individu, dan wordt dit aan ons gerapporteerd;
  • Wij toetsen vervolgens alle gerapporteerde bestanden aan de regels die we hebben opgesteld in het ExpertFolio Privacy beleid. Wanneer wij constateren dat aan deze regels niet wordt voldaan, dan verwijderen wij de bestanden van de servers van ExpertFolio.

Indien een gebruiker herhaaldelijk onvolledig geanonimiseerde data op de Expertfolio servers plaatst, dan zijn wij genoodzaakt de toegang tot het ExpertFolio systeem voor deze gebruiker te ontzeggen.