PRIVACY

De privacy van onze gebruikers en data heeft bij ons de hoogste prioriteit

Privacyverklaring

Voor het aanbieden van onze producten en diensten verwerkt ExpertFolio BV persoonsgegevens. Wij handelen hierbij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om te garanderen dat uw gegevens zorgvuldig verwerkt worden en uw privacy gewaarborgd blijft. In de AVG wordt de partij verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens aangeduid als de Verwerkingsverantwoordelijke. Als u gebruikt maakt van onze producten of diensten, of wanneer u met ons samenwerkt of een zakelijke relatie met ons aangaat, worden wij bij de uitwisseling of verwerking van persoonsgegevens Verwerkingsverantwoordelijke voor bepaalde persoonsgegevens van u.

In deze privacyverklaring informeren wij u graag over ons beleid, de wijze waarop ExpertFolio BV omgaat met uw persoonsgegevens en hoe wij vormgeven aan onze plichten als Verwerkingsverantwoordelijke. Tevens maken we u graag bekend met de rechten die u heeft wanneer ExpertFolio persoonsgegevens van u verwerkt.

Mocht u onverlet na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebben of mocht u een opmerking hebben over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vindt u onderaan deze pagina meer informatie hoe u hierover met ons in contact kunt komen.

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het aanmaken van een account op onze website
U heeft via onze website een licentie voor het ExpertFolio portaal gekocht of deze is u toegewezen door uw organisatie. Om u toegang te geven tot ons systeem en onze dienstverlening mogelijk te maken, vragen wij enkele gegevens van u. Voor de registratie van uw account verwerken wij de volgende gegevens van u:

Voor Echo module:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw instelling;
 • Uw opleidingsniveau;
 • Uw opleidingsjaar;
 • Uw specialisme.

Voor EPA-portfolio:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw instelling;
 • Uw opleidingsniveau;
 • Uw opleidingsjaar;
 • Uw specialisme.

2. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

U heeft een licentie bij ExpertFolio BV waarmee wij u een goed werkend digitaal platform garanderen. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken.

ExpertFolio BV verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk om het bovenstaande te garanderen. De doelen van de gegevensverwerking die voortkomen uit onze product- en dienstverlening zijn:

 • Het registreren van een gepersonaliseerde gebruikersaccount;
 • Het verwerken van betalingen en bestellingen van onze producten en diensten;
 • Het registreren en koppelen van geüploade bestanden aan het gepersonaliseerde gebruikersaccount;
 • Het koppelen van gebruikers binnen een groep.

Waarom worden gebruikers binnen groepen gekoppeld?

De producten van ExpertFolio BV hebben als doel het opbouwen van een opleidingsportfolio door persoonlijke beoordelingen digitaal toe te voegen. Student en beoordelaar hebben inzage in de persoonsgegevens van de andere gebruiker, aangezien deze beoordelingen aan een specifiek persoon gekoppeld zijn. De persoonsgegevens worden op deze manier enkel gedeeld met andere gebruikers binnen een specifieke gebruikersgroep.

De gegevens die binnen de gebruikersgroep worden gedeeld met andere gebruiker zijn:

 • Uw voornaam en achternaam;
 • Uw geslacht;
 • Uw instelling;
 • Uw specialisme;
 • Uw opleidingsjaar.

Toestemming

Er zijn een aantal doelen waarvoor wij uw gegevens enkel gebruiken nadat u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het gaat hierbij om de volgende doelen:

 • Het analyseren van ons productgebruik en het verbeteren van onze product- en dienstverlening;
 • Koppelen van gebruikers buiten de standaard groepen.

Zonder uw toestemming gebruiken wij uw gegevens voor deze twee hierboven genoemde doelen

3. Worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met derden?

ExpertFolio BV deelt uw gegevens enkel met ExpertCollege Holding BV, ExpertCollege BV en Software Expert Systems BV, wanneer dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die voortvloeit uit uw aankoop of wanneer u toestemming heeft gegeven.

In de praktijk betekent dit dat uw gegevens door ExpertFolio BV en de hierboven genoemde entiteiten kunnen worden gedeeld voor zakelijke doeleinden, op basis van een legitiem (commercieel) belang van beide partijen. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verdeling op basis van artikel 21 van de AVG.

4. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Indien voor het verwerken van bepaalde persoonsgegeven een wettelijke termijn bestaat, zal ExpertFolio BV deze persoonsgegevens ten minste zolang bewaren als de wet voorschrijft en/of niet langer dan de wettelijk voorgeschreven termijn.

Voor de meeste persoonsgegevens die ExpertFolio BV verwerkt, is een dergelijke juridische term echter niet voorhanden. Persoonlijke gegevens van uw account en de daarin geregistreerde gegevens worden tot 10 jaar na de laatste keer dat u bent ingelogd in uw account bewaard. Na deze periode worden uw gegevens gearchiveerd en zijn ze altijd toegankelijk op uw verzoek, omdat ExpertFolio een levenslange medische tool is. Om dit doel te bereiken worden de gegevens opgeslagen, tenzij u ons verzoekt de gegevens te verwijderen.

Gegevens voor marketing- en commerciële doeleinden worden bewaard zolang u als klant van ExpertFolio BV geregistreerd bent, of totdat wij hebben vastgesteld dat u geen (potentiële) klant meer bent van onze producten of diensten.

5. Wat zijn uw rechten?

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken wordt u onder de AVG aangeduid als Betrokkene. Als Betrokkene geniet u diverse rechten om uw privacy te beschermen. U kunt te allen tijde contact opnemen met ons als Verwerkingsverantwoordelijke om een beroep te doen op uw rechten. Hoe dit kan vindt u onderaan deze pagina.

Als Betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage: inzage in de persoonsgegevens die wij van u bezitten en verwerken;
 • Recht op rectificatie: recht om onjuiste gegevens of informatie die wij van u hebben te laten corrigeren;
 • Recht op gegevenswissing: het recht om persoonsgegevens die wij van u bezitten en verwerken door ons te laten wissen;
 • Recht van bezwaar: recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang of voor direct marketing.

Wilt u gebruik maken van een van bovengenoemde rechten, dan vragen wij u een email te sturen naar privacy@expertfolio.nl. Om uw identiteit vast te stellen en zo te bepalen dat het verzoek echt van u afkomstig is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort) mee te sturen. Om ook hierbij uw privacy te beschermen vragen wij u de pasfoto, het Burgerservicenummer, paspoortnummer en MRZ-code (reeks cijfers, letters en tekens onderaan uw paspoort) zwart te maken. Wij zullen u informeren wanneer wij uw verzoek in behandeling hebben genomen en streven ernaar binnen vier weken te reageren op uw verzoek.

6. Functionaris Gegevensbescherming

ExpertFolio heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) aangesteld om toezicht te houden op de wijze waarop ExpertFolio uw persoonsgegevens verwerkt. De FG adviseert het management en de medewerkers van ExpertFolio over alles wat met de verwerking van persoonsgegevens en privacy te maken heeft.

De FG is tevens uw eerste aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ExpertFolio, of wanneer u gebruik wilt maken van uw rechten onder de AVG. Ook wanneer u meent dat ExpertFolio op een onjuiste of onrechtmatige wijze omgaat met uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar privacy@expertfolio.nl, ter attentie van de Michaela Vassileva.

U kunt ook contact opnemen via de post. Stuur uw correspondentie in dat geval naar:

ExpertFolio BV
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Gondel 1
1186 MJ AMSTELVEEN

7. Klachten

Bent u ontevreden met onze reactie op of de wijze waarop wij uw vraag of opmerking hebben afgehandeld, en bent u van mening dat wij op onrechtmatige wijze met uw gegevens omgaan, dan kunt u hierover een melding indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgevens ziet namens de overheid toe op de naleving van de privacy wet- en regelgeving. Uw melding of klacht kunt u indienen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.